KİŞİSEL VERİLER VE GİZLİLİK POLİTİKASI

FONKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. nin (“Şirket”) sahibi olduğu  (www.thegoodwild.co)  adresli web sayfasının ziyaret edilmesi halinde, site içinde “üyelik, hızlı üyelik ve alışveriş işlemlerine” ilişkin aydınlatma metinlerine ek olarak aşağıda yer alan “Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası içindeki kurallar geçerlidir.

1.Verilerin Korunması

Web sayfası üzerinde gezinirken çerezler vasıtasıyla edinilen veriler ile ziyaretçilerin/üyelerin/müşterilerin (bundan böyle kısaca “müşteri” olarak anılacaktır) girdiği verilerin güvenliğinin sağlanması adına Şirket ve/veya Şirket tarafından hizmet alınan 3. kişiler vasıtasıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.

Müşteri tarafından web sayfasına girilen bilgiler (ürün altına yapılan yorumlar hariç) diğer müşteriler tarafından görülmez. 

Müşteri tarafından girilen verilerin 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) anlamında kişisel veri niteliğinde olması durumunda, bu veriler Kanun’un 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi akabinde, Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerin temin edilmesi suretiyle toplanmaktadır.

Müşteri tarafından Şirket ile paylaşılan verilerin (kişisel veri olsun ya da olmasın) korunması adına gerek çalışanlar nezdinde ve gerekse paylaşılması gereken 3. kişiler nezdinde azami özen gösterilmektedir. Veriler, gerekmemesi halinde 3. taraflar ile paylaşılmamakta, paylaşılması gerektiğinde ise, paylaşımın gerektirdiği ölçü ve amaç ile sınırlı olarak paylaşılmaktadır.

2.Web Sayfası Üzerinde Çalışan Çerezler

(www.thegoodwild.co) adresli web sayfası üzerinde muhtelif  türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler  ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini  ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve  mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan Ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.

Ziyaretçiler istedikleri her  zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).

3.ÖDEME GÜVENLİĞİ

Web sayfası üzerinden yapacağınız alışverişlerinizde iki tür ödeme yöntemi kullanabilirsiniz: Havale ile kart kullanımı. Havale yoluyla ödeme yapmanız halinde, Şirket tarafınıza risk teşkil edecek herhangi bir bilgiye erişmemektedir. Kart yoluyla ödeme yapmak istemeniz halinde ise, Şirket, T.C. mevzuatı kapsamında lisanslı ödeme kuruluşları ile çalışmaktadır. Halihazırda bahsi geçen lisansı alabilmek için sektör koşullarında belli bir güvenlik standardının sağlanması gerekmekte olup, bu anlamda Şirket, ödeme işleminizin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini hedeflemektedir.

4.DİĞER TARAFLARA AİT WEB SİTELERİ VE BAĞLANTILAR

Şirket’in web sayfası üzerinde, 3. taraflara ait başka web sitesi ve internet mecralarına bağlantılar olabilir. Bu bağlantılar neticesinde ulaşılacak platformların güvenliği ile gizlilik prosedürlerini Şirket garanti etmemekte olup, müşteri nezdinde oluşabilecek zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

5.ŞİRKET İÇİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR POLİTİKA

Amaç

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun“) ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar düzenlemiş olup işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Şirket nezdinde gerçekleştirilmekte olan kişisel verilere ilişkin saklama ve imha faaliyetlerine dair iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler Politikaya uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Kapsam

“Şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler,  hissedarlar, tedarikçi çalışanları ve yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişiler, temsilciler, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere” ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirket’in sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulama alanı bulur.

Kısaltmalar ve Tanımlar

 • Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 • Çalışan: Şirket personeli.
 • Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
 • Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
 • İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
 • Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
 • Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
 • Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
 • Tedarikçi: Şirket ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.
 • VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
 • Yönetmelik: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hk. Yönetmelik

SORUMLULUK VE GÖREV DAĞILIMLARI

Şirketin tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket nezdinde sunucular, bulut sağlayıcılar, fiziksel arşivler, e-posta ortamında tutulmaktadır.

SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirket tarafından; “Şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, hissedarlar, tedarikçi çalışanları ve yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişiler, temsilciler, ziyaretçiler ve temas edilen diğer üçüncü kişilerin, kurumların veya kuruluşların çalışanlarına” ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.

Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır. 

Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Şirket nezdinde, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasına dayanarak veya aşağıdaki sebeplerden bir veya birden fazlasının somut olayda bulunması durumunda ilgili kişinin açık rızası olmaksızın da saklanır:

a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

 • 6698s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 5651s. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hk. Kanun,
 • 6331s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098s. Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102s. Türk Ticaret Kanunu
 • 213s. Vergi Usul Kanunu 
 • 5510s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 4982s. Bilgi Edinme Kanunu,
 • 3071s. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
 • 4857s. İş Kanunu,
 • 6563s. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun,
 • 6502s. Tüketicinin Korunması Kanunu,
 • Bu ve Şirket faaliyeti ile ilgili diğer kanun ve ikincil mevzuat 

b)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

c)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

d)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

Şirket, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar

doğrultusunda saklar:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Diğer,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerin yürütülmesi, 
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, 
 • İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, 
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, 
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, 
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, 
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Talep / şikayetlerin takibi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
 • Şirketin, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12 nci maddesiyle Kanunun 6 ncı maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından belirlenerek ilan edilen yeterli önlemler çerçevesinde Şirket tarafından teknik ve idari tedbirler alınır.

KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak “silinme, yok edilme veya anonim hale getirme”  tekniklerinden Şirket’e uygun olanın kullanılması suretiyle imha edilir.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

Şirket nezdinde, faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. 

PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Şirket nezdinde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir. Tüm çalışanlar kendi kontrolünde olan verilerin bu politikaya uygun şekilde imhasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu kapsamda imha sorumlularına saklama sürelerinin sonunda bildirim yapmakla yükümlüdürler. 

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) olarak Şirket nezdinde muhafaza edilen ilgili dosyasında saklanır.

POLİTİKA’NIN GÜNCELLENME PERİYODU

Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. 

POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Politika, imza tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile Şirket nezdinde saklanır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.