THE GOOD WILD

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARİH: .../.../20.. ; saat: 

1.TARAFLAR

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”) Satıcı ile Müşteri arasında aşağıdaki hüküm ve şartlarda akdedilmiş olup Sözleşme içinde Satıcı ile Müşteri ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

1.1. Satıcı Bilgileri:

Ticaret Unvanı            : FONKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi                         : ŞERİFALİ MAH. BAŞER SK. NO:5, ÜMRANİYE İSTANBUL

İletişim Bilgisi            : 08503073334

E-posta Adresi            : [email protected]

Mersis No                   : 0648065873200010

Vergi Dairesi              : Beşiktaş V.D.

Vergi Numarası          : 6480658732

1.2. Müşteri Bilgileri:

Ad Soyadı                  : 

Adres                          : 

İletişim Bilgisi            : 

E-posta Adresi            : 

1.3. Fatura Bilgileri    :

Ad Soyadı                    : 

Adres                           : 

İletişim Bilgisi             : 

Vergi  D./Vergi No.     : 

1.4. Teslimat Bilgileri:

Ad Soyadı                   : 

Adres                          : 

İletişim Bilgisi            : 

E-posta Adresi            : 

2.KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, Müşteri’nin Satıcı’ya ait “https://dukkan.dilarakocak.com.tr/” (www.thegoodwild.co) adresli web sayfası üzerinden siparişini verdiği ve aşağıda detayı ile satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı, teslimi ve sair hususlara dair başta 6502s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

3.1.Müşteri tarafından sipariş edilen ürünlere (“Ürün”) dair marka, miktar, satış bedeli, ödeme şekli vb. bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Ürün Adı

Miktar

Tutar

…………………..

…………. Adet

………….. TL

Teslimat Bedeli          : …………. TL (…………. tarafından karşılanacaktır)

Ödeme Şekli               : ………….

Sipariş Tarihi              : …/…/20..

Tahmini Teslim Tarihi: …/…/20..

Teslim Şekli               : ………….

Hediye Çeki/İndirim

Tutarı                          : ………….

Toplam Sipariş Tutarı: …………. (KDV ve tüm vergiler ile teslimat gibi diğer masraflar dahil edilerek Müşterinin yapacağı nihai ödeme tutarı)

3.2.Müşteri, bu maddede hesaplanan nihai toplam tutarı ödemekle yükümlüdür. Müşteri tarafından işbu Sözleşmeye uygun ödeme yapılmaması durumunda, Satıcı’nın sipariş konusu ürünü temin ve teslim etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.SÖZLEŞMENİN KURULMASI

4.1.İşbu Sözleşme, Satıcı’nın sahibi olduğu “https://dukkan.dilarakocak.com.tr/” (www.thegoodwild.co) adresli web sayfası üzerinden/mobil aplikasyon Müşteri’ye elektronik ortamda sunulmakta olup Müşteri’nin bu Sözleşme’ye aynı ortam üzerinden Sözleşme’nin yanındaki kutucuğun işaretlenmesi suretiyle onay vermesi ile kurularak yürürlüğe girmekte ve Taraflar açısından “Müşteri’nin ödeme yükümlülüğü” dahil Sözleşme’den kaynaklı hak ve yükümlülükler onay ile doğmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme konusu Ürün’ün temin ve teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Satıcı’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli Satıcı’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.2.İşbu Sözleşmenin, Satıcı’nın kullanmakta olduğu (web sayfası/aplikasyon dışındaki) diğer online satış kanalları vasıtasıyla Müşteriye sunulması halinde, Müşterinin aynı ortam üzerinde sipariş verdiğini belirtir irade beyanı (onayı) ile kurularak yürürlüğe girmekte ve Taraflar açısından “Müşteri’nin ödeme yükümlülüğü” dahil Sözleşme’den kaynaklı hak ve yükümlülükler onay ile doğmaktadır. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme konusu Ürün’ün temin ve teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak Satıcı’ya ulaştırılmış olması (online satış kanalı içinde sipariş verilmesi) ve bedelinin Satıcı’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli Satıcı’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Satıcı, online satış kanalı vasıtasıyla sipariş verenin Müşterinin kendisi olduğunu düşünmekte olup şayet farklı kişiler olması halinde bu kişiler Müşterinin Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerinden müşterek müteselsil sorumlu olacaktır.

5.BEDELLERİN DEĞİŞKENLİĞİ

Müşteri, Ürün’e ilişkin teslimat bedellerinin ve/veya satış yapılan web sayfası üzerinde yer alan ürünlerin fiyatlarının her zaman değişebileceğini bildiğini, bu anlamda özellikle iade halinde ürünlerin fiyatlarının işbu Sözleşme’nin kurulması anındaki fiyatlar ile değişkenlik gösterebileceğini, ürünlere veya teslimatlarına dair operasyonel maliyetlerin eklenebileceğini bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini beyan etmektedir.

6.FATURA BİLGİLERİ, ÖDEME BİLGİLERİ, TESLİMAT BİLGİLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

6.1.İşbu Sözleşme uyarınca, ürün sipariş edilirken bir takım bilgiler Müşteri tarafından girilmekte ve sipariş bu şekilde oluşturulmaktadır. Taraflar, sipariş esnasında Müşteri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunun ve/veya bu bilgilerin Müşteri’ye ait olup olmadığı hususunun Satıcı tarafından bilinebilir konumda olmadığı hususunda mutabıklardır. Bu anlamda, sipariş edilen Ürün’e dair Müşteri bilgileri ile “teslimat bilgileri ve/veya fatura bilgileri ve/veya ödeme bilgileri” aynı kişiye veya farklı kişilere ait olabilir. Söz konusu bilgilerin farklı kişilere ait olması halinde, buna ilişkin gerek işbu Sözleşme tahtında ve gerekse diğer ilgili mevzuat hükümleri dairesinde tüm sorumluluk münferiden Müşteriye ait olup Satıcı, sayılan sebeplerle kendi nezdinde oluşabilecek zararları Müşteriye rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.

6.2.Sipariş konusu Ürün’ün Müşteri’den başka bir kişiye teslim edilecek olması halinde, bu kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Müşteri, teslimat anında kendisinin ve/veya teslimat yapılacak kişinin kimlik ibraz etmesinin zorunlu olduğunu aksi takdirde teslimatın yapılmayacağını bilmekte ve bu durumu kabul etmektedir. Örnek kabilinden sayılan bu durumlarda Satıcı Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmiş kabul edilir.

7.TESLİMAT TARİHİ

Sözleşme konusu Ürün, ortalama 10 günlük süre içerisinde ve her halükarda yasal süre olan 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Müşteri’nin belirlediği adrese teslim edilir. Şüpheye mahal vermemek adına, 30 günlük süre aşılmamak kaydıyla, tahmini teslim tarih ve sürelerinde değişkenlikler olabilir. Müşteri, haftasonu veya tüm resmi tatillerde verdiği siparişlerin takip eden ilk işgününde işleme alınacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

(Müşteri, kendi isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin bir satışın söz konusu olması durumunda Satıcı’nın anılan 30 günlük süre ile bağlı olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.)

8.TESLİMATIN KONTROLÜ

Müşteri, kendisine teslim edilen Ürün’ü kontrol ederek teslim almak ve teslimat eksiksiz gerçekleştirildi ise Ürün teslimatına ilişkin belgeleri imza etmekle mükelleftir. Teslimat belgelerinin imza edilmesi Ürün’ün Satıcı tarafından Sözleşmeye uygun olarak temin ve teslim edildiği anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, teslimatın yapılacağı kişinin Müşteri’den farklı olması halinde Müşteri, bu kişinin teslimat belgelerini imza etmesinin Ürün’ün Sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği anlamına geleceği hususunu kabul etmektedir. Müşteri, teslimat belgelerinin imza edilmemiş olması halinde, ilgili mevzuatta yer alan sürelerin geçmesinden sonra Ürün’e ilişkin herhangi bir itirazda bulunulamayacağı hususunu kabul etmektedir.

9.FİNANS KURULUŞUNUN ÖDEME YAPMAMASI

Ürün’ün tesliminden sonra Müşteri tarafından siparişte kullanılan kredi kartının/banka kartının/banka hesabının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanan ya da kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ve/veya Müşteri’nin ilgili kredi kartının/banka kartının/banka hesabının kullanım yetkisi olmaması sebebiyle ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Müşteri kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesine müteakip 3 gün içerisinde teslim aldığı Ürün bedelini başka bir online ya da kredi kartının/banka kartının/banka hesabının yada nakit ödeme yoluyla ödeyeceğini yahut aynı süre içerisinde Ürün’ü teslim aldığı şekliyle ve ambalajı açılmamış olarak Satıcı’ya iade edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın sayılan sebeplerle oluşan zararın tazminine ilişkin Müşteri’ye rücu etme hakkı saklıdır.

10.ÜRÜN’ÜN GÖNDERİLEMEMESİ

10.1.Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen sebepler, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde Müşteri’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Müşteri, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünü varsa alternatifi ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşteri’nin siparişi iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödediği tutar iptal talebinin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde kendisine ödemenin yapıldığı yol ile ödenir. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir fark söz konusu ise aradaki fark Müşteri’den tahsil edilir.

10.2.Sözleşme konusu ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde Satıcı’nın Müşteri’yi durumdan haberdar etmesi ve Müşteri’nin ödemiş olduğu toplam bedelin en geç 14 gün içinde Müşteri’ye iade edilmesi şartıyla Satıcı’nın Sözleşme konusu ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

11.İLETİŞİM VE KİŞİSEL VERİLER

11.1.Müşteri, Satıcı’nın web sitesine girmiş olduğu ve/veya daha sonra Satıcı ile paylaşmış olduğu sayılanlarla sınırlı olmaksızın e-posta adresi, adres bilgisi, cep telefonu vb. gibi yollar ile kendisiyle iletişim kurabileceğini, sipariş ile ilgili iade işlemleri gibi işlemleri bu yollar ile yürütebileceğini, kendisiyle bildirim ve pazarlama amacıyla iletişim kurabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. 

11.2.Müşteri, siparişe ilişkin girmiş olduğu bilgilerin 6698s. Kanun anlamında kişisel veri niteliğinde olması halinde, bu bilgilerin kendisine sunulan aydınlatma metni içeriğinde yer alan açıklamalar dairesinde işleneceğini bildiğini; bu bilgilerin Sözleşme dışı bir başka 3. kişiye ait olması halinde ise 6698s. Kanun anlamında Satıcı ile paylaşılması adına hukuki sebeplerin mevcut olduğunu ve Satıcı ile paylaşılırken mevzuat anlamında gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini, mevzuata aykırılık olması halinde ise Satıcı nezdinde oluşacak zararlardan sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

12.CAYMA HAKKININ KULLANIMI

Müşteri’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, Ürün’ün teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Müşteri dilerse, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, Müşterinin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)Belirli bir süre boyunca düzenli ürün tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma hakkının kullanılmasında;

a)Müşteri, Sözleşme ekinde yer alan formu kullanabilir (Ek 1: Form),

b)Cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunabilir,

Cayma hakkı, Satıcı’nın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen e-posta adresi, telefon numarasına iletilebilecek bir beyanla veya Satıcı’nın web sayfası üzerinden Satıcı’ya iletilebilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcı,

Müşteri’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa Müşteri’nin teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Müşteri’ye Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve Müşteri’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir. Müşteri, iade işleminin banka/ödeme kuruluşu kaynaklı (iade yapılan bankanın/ödeme kuruluşunun işlemi geciktirmesi vb.) olarak uzayabileceğini, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, Satıcı’nın iade prosedürüne aykırı davrandığı olarak yorumlanamayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla Ürün’ün geri gönderilmesi durumunda, Satıcı Müşteri’den ek bir taşıma ücreti talep etmeyecektir. Cayma hakkının kullanılması dışındaki iade taleplerinde ise, iade işleminin kabul görmesi halinde taşımaya ilişkin ek ücretler uygulanabileceği Müşteri tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Satıcı’nın iade için çalıştığı taşıyıcı bilgisi: ……………….

Cayma hakkının kullanılması halinde Müşteri,

Cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde Ürün’ü ve kendisine gönderilen faturayı Satıcı’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

Müşteri, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

e)Ürünlerin tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Müşteri’ye anında teslim edilen gayri-maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

ı)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Müşteri, çorbalar gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler ile soğuk zincir ile muhafaza edilmesi gereken ürünlerde ve sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağını bilmekte ve bu durumu kabul etmektedir.

13.KART İLE ÖDEMELERDE TEMERRÜT HALİ İLE KAPIDA ÖDEMELER

13.1.Müşteri, kredi kartı ile yapılan ödeme işlemine ilişkin temerrüde düşmesi halinde, kredi kartı sahibi banka ile kart sahibi arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödemek zorunda kalacağını ve bankaya karşı sorumlu olacağını, bu husus hakkında Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bilmekte ve kabul etmektedir.

13.2.Müşterinin, kapıda ödeme yöntemini seçmesi halinde, sisteme kayıtlı cep telefonu numarasına SMS ile bir kod gönderilir. Bu kodun girilmesi ve Sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken diğer adımların yerine getirilmesi ile sipariş kaydı oluşturulur. Kapıda ödeme yönteminin tercih edilmesi durumunda, Müşteriden ek ücretler talep edilebilir. Satın alınan ürünün iadesi mümkün olan ürünlerden olması durumunda, iade halinde Müşteriden alınan ek ücret iade edilmez. Satıcı, kapıda ödeme yöntemi ile sipariş verilecek ürünler hakkında çeşitli kısıtlamalar (sayı, fiyat tutar veya ürün niteliği vb. gibi) getirebilir. Müşterinin sisteme kaydettiği cep telefonu numarasının kendi adına kayıtlı olduğu kabul edilmektedir. Ürün bedelinin ödenmemesi halinde Müşteri ile (şayet cep telefonu numarası sahibi farklıysa) cep telefonu numarasının sahibi ürün bedelinden müşterek ve müteselsilen sorumlu olacak olup Satıcı, kendi nezdinde oluşan doğrudan ve dolaylı zararı Müşteriye ve cep telefonu numarası sahibine rücu etme hakkını saklı tutmaktadır.

13.3.Satıcı, ödeme yöntemlerinde değişiklik yapma/yöntemlerden bir ya da bir kaçının kullanımına son verme/farklı satış kanallarında farklı ödeme yöntemleri uygulayabilme hakkını saklı tutar.

14.ÜRÜN İÇERİKLERİ VE DİĞER BEYANLAR

14.1.Satıcı tarafından satışa sunulan tüm ürünlerin kullanımının yegane sorumlusunun Müşteri olduğu, bu anlamda Satıcı’nın web sayfası ve/veya ürünler üzerinde yer alan açıklamaların hiç birinin sağlık tavsiyesi niteliğinde olmadığı Tarafların kabulündedir. Satıcı, ürünleri kullanmadan önce Müşteri’ye, kullanılacak ürünlerin içeriği hakkında tıbbi danışman ve doktorlarına danışmasını önermekte olup ürünler sebebiyle oluşabilecek komplikasyonlardan Satıcı sorumlu değildir.

14.2.Müşteri, internetin kesilmesi/yavaşlaması, web sayfasının/aplikasyonun/online satış kanallarının kısmen ya da tamamen çalışmaması, web sayfası ya da aplikasyonun/online satış kanallarının güncelleme alması nedeniyle kendi cihazında çalışmaması gibi durumların yaşanabileceğini, Satıcının bunlarda değişiklik yapabileceğini veya kullanımdan kaldırabileceğini bilmekte olup bu anlamda Satıcıyı sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

14.3.Satıcı, teslimat ve dağıtım ağında değişiklikler yapabilme ile zaman zaman yapmakta olduğu kampanyalarda değişiklik yapma veya tümden durdurma hakkını, siparişleri adet/nitelik/nicelik/tercih edilen ödeme yolu kriterlerine bakarak sınırlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

14.4.Satıcı Ürün’ü taşıyıcı şirket aracılığı ile Müşteri’ye göndermekte ve teslim ettirmektedir. Satıcı, Sözleşmeye konu Ürün teslimatının yapılabilmesi için taşıyıcı şirketlerin talep etmekte olduğu Müşteriye ait bilgileri taşıyıcı şirketler ile paylaşmaktadır. Taşıyıcı şirketin Müşteri lokasyonunda şubesi olmaması halinde Müşteri’nin Ürün’ü taşıyıcı şirketin Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmekte olup bu konuda Müşteri, Satıcıdan herhangi bir maddi veya manevi talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

15.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, MÜŞTERİ’NİN TÜKETİCİ OLMASINDAN KAYNAKLI ŞİKAYET VE İTİRAZ BAŞVURULARI

15.1.Taraflar arasında işbu Sözleşme’den kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Adliyesi mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

15.2.2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL (altmışaltı bin) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir. Başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine iletilir.

15.3.2023 yılı için, 66.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Söz konusu uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Kanun’un 73/A maddesi kapsamında sırasıyla dava şartı arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulması gerekmektedir.

15.4.Bu maddede belirtilen parasal sınırlar 6502s. Kanun’un 68. maddesi uyarınca her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi dikkate alınarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır.

SATICI                                                                                 MÜŞTERİ

EK 1

CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN FORM

 

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 

 

Kime: 

Ticaret Unvanı         

Adresi                       

İletişim Bilgisi          

E-posta Adresi         

Mersis No

Vergi Dairesi            

V.K.N.

“Bu formu tarafınıza göndermem ile aşağıda detayı yer alan ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.”

 

 

Sipariş tarihi veya teslim tarihi

Cayma hakkına konu ürün

Cayma hakkına konu ürün bedeli

Müşteri’nin adı ve soyadı   

Müşteri’nin adresi ile e-posta adresi

Müşteri’nin imzası

Tarih 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.